Εσωτερική Αστρολογία

 

Το αντικείμενο
Η Εσωτερική Αστρολογία αποκαλείται «η επιστήμη της σχέσης» επειδή το αντικείμενο της είναι η σχέση μεταξύ ζωντανών πηγών ενέργειας. Μπορεί να είναι μεγάλες πηγές, όπως είναι ένας πλανήτης, ένα ηλιακό σύστημα, μια ομάδα ηλιακών συστημάτων ή ακόμη και μια ανθρώπινη ομάδα, όπως ένα έθνος. Βέβαια, μπορεί να είναι και μικρότερες πηγές, όπως ένας άνθρωπος, μια οικογενειακή μονάδα ή ακόμη και ένα μέρος του ανθρώπου, όπως τα συναισθήματά του ή ένα όργανο στο φυσικό του σώμα.

Οι μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ αυτών των πηγών γίνονται εφικτές μέσα από τα ειδικά ενεργειακά ρεύματα που παράγουν, τα οποία ταξιδεύουν και αλληλοεπιδρούν διαρκώς στο Χώρο. Κάποια από αυτά μπορούμε να τα παρατηρήσουμε με τις φυσικές μας αισθήσεις, πολλά με τα μέσα που διαθέτουμε, άλλα πάλι είναι πέρα από τις τωρινές φυσικές ή τεχνολογικές μας δυνατότητες. Ωστόσο, αυτά δεν παύουν να παράγουν αποτελέσματα.

Καθώς πολλά ενεργειακά ρεύματα όπως και οι πηγές τους, ο σκοπός, η ποιότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους, παραμένουν απαρατήρητα και άγνωστα, μας είναι αδύνατο να εργαστούμε οργανωμένα μαζί τους με δημιουργικό και ευεργετικό τρόπο. Αγνοούμε την πηγή τους, τον σκοπό τους, την ποιότητά τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, και κυρίως αγνοούμε τις δυνατότητες που προσφέρει η υπάρχουσα σχέση μας μαζί τους και πως μπορούμε να την βιώσουμε συνειδητά.

Μαθαίνουμε βέβαια συνεχώς μέσα από την ίδια την εμπειρία της ζωής, όπως ένα παιδί μαθαίνει να μην ακουμπά το χέρι του επάνω στο αναμμένο μάτι της κουζίνας. Το αποφεύγει όχι επειδή γνωρίζει τους νόμους με τους οποίους μεταδίδεται η θερμότητα ή ποια είναι η φυσική ανοχή της επιδερμίδας του, αλλά μέσα από τον πόνο που του προξενεί η επαφή.

Μεγάλο μέρος του βάσανου της καθημερινής ζωής είναι αποτέλεσμα της ακατάλληλης επαφής, με τέτοια μεταφορικά «μάτια της κουζίνας» και την μεταφορική «θερμότητα» που παράγουν. Αντίθετα όμως με τα εξωτερικά αντικείμενα, τα ζωντανά και ακτινοβόλα κέντρα ενέργειας δεν γίνονται αντιληπτά με την ίδια σαφήνεια στην συνολική τους επιρροή. Ακόμη και αυτά που παρατηρούμε με τα φυσικά και τεχνολογικά μέσα, μας είναι γνωστά κυρίως από μια πλευρά και πολύ λιγότερο από άλλες.

Η Εσωτερική Αστρολογία λοιπόν ασχολείται με τη σχέση ζωντανών ακτινοβόλων πηγών ενέργειας, μέσα από ενεργειακά ρεύματα που υπάρχουν και αλληλοεπιδρούν σε πεδία του Χώρου, παρατηρήσιμα αλλά κυρίως μη-παρατηρήσιμα με τα σύγχρονα εξωτερικά μέσα.

Ο άμεσος σκοπός

Άμεσος σκοπός της Εσωτερικής Αστρολογίας είναι να συμβάλλει στην πραγμάτωση ενός επιστημονικού τρόπου ζωής.

Αυτό το κάνει οδηγώντας τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τις υπάρχουσες σχέσεις του που ακόμη δεν αντιλαμβάνεται, όμως αποτελούν αίτια για τα εξωτερικά αποτελέσματα που βιώνει.

Με την υποστήριξη της Εσωτερικής Αστρολογίας, η σχέση μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από την συνεχή προσαρμογή του ανθρώπου σε αποτελέσματα ασυνείδητων επαφών. Αυτές αρχικά κατευθύνονται τυχαία ή με όποια τέχνη και συστηματική γνώση κέρδισε ο άνθρωπος, συνήθως με σκληρά μέσα και σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η ανθρωπότητα, κάθε άνθρωπος καθώς και οι διάφορες ομάδες μπορούν να περάσουν σε μια μέθοδο εξέλιξης και έναν τρόπο ζωής πέρα από τον «πόνο και την χρονοτριβή του επαναλαμβανόμενου καψίματος στο αναμμένο μάτι της κουζίνας».

Μέσα από την Εσωτερική Αστρολογία ο άνθρωπος μπορεί να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τους νόμους και κανόνες που διέπουν τον ίδιο τον εαυτό του ως ενεργειακό όν και τις υφιστάμενες σχέσεις του. Να γνωρίσει επιπλέον το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, κινείται και υπάρχει, την ποιότητα του, τις ειδικές κατευθύνσεις του, τους περιορισμούς του και βέβαια τις ειδικές δυνατότητες που προσφέρει η συνειδητή σχέση με αυτό.